เมนูโรงเรียน
สารจากผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์

                             อัตลักษณ์ของโรงเรียน


             
     "จิตสาธารณะ สุภาพอ่อนโยน"
              จิตสาธารณะ   หมายถึง  จิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยสร้างวินัยในตนเอง รักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญต่อชุมชน

           สุภาพอ่อนโยน   หมายถึง  ความประพฤติเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ยิ้มไหว้ทักทาย ช่วยเหลือเกื้อกูล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี                     เอกลักษณ์ของโรงเรียน

                        "ศิลปวัฒนธรรม"
              ศิลปวัฒนธรรม   หมายถึง  การแสดงออกถึงดนตรีพื้นบ้านที่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตทางสังคมของชุมชน

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น Nongsonghongwittaya School Khonkaen THAILAND 
เลขที่ 127 หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 โทรศัพท์. 043-491131 กลุ่มงานอำนวยการ E-mail. nongsonghong@nsw.ac.th  Webmaster : คุณครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม (admin@nsw.ac.th) คุณครูจุฬาพร ภักดี (occ.churaporn@nsw.ac.th)