อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์

                             อัตลักษณ์ของโรงเรียน


             
     "จิตสาธารณะ สุภาพอ่อนโยน"
              จิตสาธารณะ   หมายถึง  จิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยสร้างวินัยในตนเอง รักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญต่อชุมชน

           สุภาพอ่อนโยน   หมายถึง  ความประพฤติเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ยิ้มไหว้ทักทาย ช่วยเหลือเกื้อกูล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี                     เอกลักษณ์ของโรงเรียน

                        "ศิลปวัฒนธรรม"
              ศิลปวัฒนธรรม   หมายถึง  การแสดงออกถึงดนตรีพื้นบ้านที่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตทางสังคมของชุมชน