คลิปวิดีโอ
การแสดงเซิ้งกะลา วงโปงลางแคนทอง วันประชุมผู้ปกครอง1/58
การแสดงเซิ้งกะลา วงโปงลางแคนทอง วันประชุมผู้ปกครอง1/58