คลิปวิดีโอ
นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ ปี2557

นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ ปี2557
ผู้อำนวยการ ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ร่วมกันถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส­วันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม พร้อมกับจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ โครงการในพระราชดำริ ของในหลวง โดยการจัดนิทรรศการจากนักเรียน ม.3 - ม.6 กำกับดูแลโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและว­ัฒนธรรม วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น — ที่ @โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา