คลิปวิดีโอ
การแสดงชุด ประทีปถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
อำนวยการผลิต โดย ผู้อำนวยการ ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ 
ครูผู้ฝึกสอน ครูอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว และครูนงเยาว์ ทองชื่น
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา www.nsw.ac.th