เมนูโรงเรียน
สารจากผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
วิทยากรนอกสถานที่
อบรม GoogleApps
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google apps for Education.  มีคณะผู้เข้าอบรมมากกว่า 60 คน โดยทีมวิทยากรจาก super admin(นางสาวทัศนีย์ วงค์นรา) นายเด่นชัย ไชยวรรณ์ 
และนายสมพร ทองใบ ครูโรงเรียนนาจะหลวย อุบลราชธานี

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น Nongsonghongwittaya School Khonkaen THAILAND 
เลขที่ 127 หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 โทรศัพท์. 043-491131 กลุ่มงานอำนวยการ E-mail. nongsonghong@nsw.ac.th  Webmaster : คุณครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม (admin@nsw.ac.th) คุณครูจุฬาพร ภักดี (occ.churaporn@nsw.ac.th)