เมนูโรงเรียน
สารจากผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

           พันธกิจ (Mission)
  
1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานหลักสูตร และมีคุณลักษณอันพึงประสงค์ 
    ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ส่งเสริม
    ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีความเป็นพลโลก

2. พัฒนา ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
    และมีความรู้ได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. พัฒนาองค์กร บุคลากร ตามโครงการสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
    เพื่อให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษา

         เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนพัฒนาได้ตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีไทย และมีสุขภาพ
    อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีความเป็นพลโลก
2.  ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความรู้
    ได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งประเทศและต่างประเทศ
5. โีรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีศักยภาพ ตามโครงสร้างการบริหารงาน
    ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น Nongsonghongwittaya School Khonkaen THAILAND 
เลขที่ 127 หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 โทรศัพท์. 043-491131 กลุ่มงานอำนวยการ E-mail. nongsonghong@nsw.ac.th  Webmaster : คุณครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม (admin@nsw.ac.th) คุณครูจุฬาพร ภักดี (occ.churaporn@nsw.ac.th)