เมนูโรงเรียน
สารจากผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

หนองสองห้องวิทยาสถาบัน

“เกียรติ” นั้นเรารักสมศักดิ์ศรี

“กีฬา” เด่นในสนามแห่งความดี

“สามัคคี” ยึดมั่นนิรันดร

ปลิวไสวไกวสง่าธงฟ้าแดง

ลานบุญแหล่งรวมน้ำใจไม่ไถ่ถอน

“น.ส.ว.” คงคู่ฟ้าสถาพร

ก้องกำจรดำรงอยู่คู่ธานินทร์

 

ประพันธ์โดย  นายสงวน  ภิรมย์

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คนที่ ๔

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น Nongsonghongwittaya School Khonkaen THAILAND 
เลขที่ 127 หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 โทรศัพท์. 043-491131 กลุ่มงานอำนวยการ E-mail. nongsonghong@nsw.ac.th  Webmaster : คุณครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม (admin@nsw.ac.th) คุณครูจุฬาพร ภักดี (occ.churaporn@nsw.ac.th)