อบรม GoogleApps
กำหนดการอบรม GoogleApps
กำหนดการอบรม GoogleApps คณะครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
วันที่ 1
 

เวลา

รายละเอียด

9:00-9:30

ลงทะเบียน + เตรียมความพร้อมเรื่อง บัญชีการเข้าใช้งาน Google Apps for Education

10:00-12:00

แนะนำ Google Apps
เตรียมแผนการสอนและการทำงานร่วมกันผ่าน Google drive

- แนะนำ Google Presentation

12:00-13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30

สร้างผลการเรียนบน Google Spreadsheet
สร้างเอกสารการเรียนการสอนบน Google Docs video  Wedding Go Google 
ทำแผนภูมิ Mind Map ด้วย Google Drawing

14:30 -15:30

เตรียมแผนการสอนและการทำงานร่วมกันผ่าน Google Form
สร้าง Folder ห้องเรียนของเรา บน Google Drive

15:30-16:00

แบ่งปันความรู้ Tip การใช้งาน Google โดยทั่วไป
Reflection and Evaluation

วันที่ 2 

เวลา

รายละเอียด

9:00-9:15

 ลงทะเบียน

 9:15-10:30

  • Google+  / การโทรวิดิโอผ่าน Google Hangout เพื่อการประชุมและปรึกษางานต่างสถานที่

10:30-12:00

  • ตรวจข้อสอบ Flubaroo

  • Google Classroom

12:00-13:00

พักรับประะทานอาหารกลางวัน

13:00-15:30

  • การสร้าง website รายวิชา/ website ของอาจารย์ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด จาก Google Sites

15:30-16:00

  • แบ่งปันความรู้ Tip การใช้งาน Google โดยทั่วไป

  • Reflection and Evaluation