วิทยากรนอกสถานที่
อบรม GoogleApps
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google apps for Education.  มีคณะผู้เข้าอบรมมากกว่า 60 คน โดยทีมวิทยากรจาก super admin(นางสาวทัศนีย์ วงค์นรา) นายเด่นชัย ไชยวรรณ์ 
และนายสมพร ทองใบ ครูโรงเรียนนาจะหลวย อุบลราชธานี