ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
wallpaper RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 32
@เอกสารรายงานห้องเรียนสีขาวปี2560 43
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่3) Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 14
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 16
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่1) Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 19
โปรแกรมเกมส์RPG Maker 50
ตัวอย่าง แฟ้มผลงาน(Portfolio) Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 1354
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 77
ตารางห้องเรียน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.75 KB 90
วารสารโรงเรียนปี 2556 ล่าสุด 192
เอกสารวิชาการ
ตัวอย่างแบบประเมิน แบบสั้น Word Document ขนาดไฟล์ 20.13 KB 720
ตัวอย่างแบบวัดความพึงพอใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.59 KB 219
แบบคำร้องขอลาพักการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.3 KB 48
1.ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.17 KB 64
2.แบบคำร้องขอย้ายเข้านักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 40
3.แบบคำร้องขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.45 KB 43
5.แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.46 KB 45
6.คำร้องขอโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.78 KB 37
7.แบบคำร้องขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 59
8.แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78 KB 36
ข้อสอบ
แบบทดสอบ หน่วยที่ 12 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 189
แบบทดสอบ หน่วยที่ 11 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 203
แบบทดสอบ หน่วยที่ 10 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 215
แบบทดสอบ หน่วยที่ 9 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 198
แบบทดสอบ หน่วยที่ 8 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 191
แบบทดสอบ หน่วยที่ 7 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 343.5 KB 159
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 136
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 42
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 39
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 31
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 29
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 68
แบบทดสอบงานเกษตร10 ม.3-10 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 61
แบบทดสอบงานเกษตร9 ม.3-9 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 86
แบบทดสอบงานเกษตร8 ม.3-8 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 50
แบบทดสอบงานเกษตร7 ม.3-7 Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 56
แบบทดสอบงานเกษตร6 ม.3-6 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 77
แบบทดสอบงานเกษตร5 ม.3-5 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 108
แบบทดสอบงานเกษตร4 ม.3-4 Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 118
แบบทดสอบงานเกษตร3 ม.3-3 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 87
แบบทดสอบงานเกษตร2 ม.3-2 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 121
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-1 Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 165
ใบงาน 3.3 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 230
ใบงาน 3.2 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 236
ใบงาน 3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 296
แบบทดสอบ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 167
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 291
ใบงานที่ 4.1 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 376
ใบงานที่ 2.1 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 367
ใบงานที่ 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 670
แบบทดสอบ ม.3 ชุด 2 Word Document ขนาดไฟล์ 24.31 KB 242
แนวข้อสอบกลางภาค คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.53 KB 315
ข้อสอบ o-net ม.6/53 234
ข้อสอบ o-net ม.6/52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.12 KB 630
ข้อสอบ o-net ม.6/51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.83 KB 636
ข้อสอบ o-net ม.3/53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.53 KB 658
ข้อสอบ o-net ม.3/52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.38 KB 1347
การแข่งขัน
เอกสารขอเปลี่ยนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 54
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (การงาน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 33
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สวดมนต์ไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.81 MB 28
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (เรียนร่วม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 945.72 KB 48
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สังคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 862.57 KB 100
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 98
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (พละ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.01 KB 79
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (คณิศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.15 KB 65
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (อาเซียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.11 KB 64
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 100
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.85 MB 111
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 93
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.36 KB 66
รายการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.76 KB 63
ผลงาน
เกียรติบัตรอมรมคอมพิวเตอร์ 8พ.ย.57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.25 KB 115
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 เรียนร่วมการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 28
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 การงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 32
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 นาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 32
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ดนตรีพื้นเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 45
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ดนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 35
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 31
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 25
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ศิลปะเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 30
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 26
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 33
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 37
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 30
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 33
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณิต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 135
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 167
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 57
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สังคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 135
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 374
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พละ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 86
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาษาต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 91
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 322
เอกสารงานแผนงาน
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 19
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 14
แบบฟอร์มกิจกรรมย่อยในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 17