ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
wallpaper RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 62
@เอกสารรายงานห้องเรียนสีขาวปี2560 81
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่3) Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 45
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 44
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่1) Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 45
โปรแกรมเกมส์RPG Maker 89
ตัวอย่าง แฟ้มผลงาน(Portfolio) Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 1390
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 109
ตารางห้องเรียน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.75 KB 120
วารสารโรงเรียนปี 2556 ล่าสุด 222
เอกสารวิชาการ
ตัวอย่างแบบประเมิน แบบสั้น Word Document ขนาดไฟล์ 20.13 KB 916
ตัวอย่างแบบวัดความพึงพอใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.59 KB 247
แบบคำร้องขอลาพักการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.3 KB 76
1.ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.17 KB 97
2.แบบคำร้องขอย้ายเข้านักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 69
3.แบบคำร้องขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.45 KB 71
5.แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.46 KB 74
6.คำร้องขอโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.78 KB 65
7.แบบคำร้องขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 91
8.แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78 KB 68
ข้อสอบ
แบบทดสอบ หน่วยที่ 12 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 224
แบบทดสอบ หน่วยที่ 11 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 231
แบบทดสอบ หน่วยที่ 10 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 244
แบบทดสอบ หน่วยที่ 9 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 243
แบบทดสอบ หน่วยที่ 8 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 219
แบบทดสอบ หน่วยที่ 7 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 343.5 KB 193
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 168
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 78
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 68
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 61
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 58
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 176
แบบทดสอบงานเกษตร10 ม.3-10 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 95
แบบทดสอบงานเกษตร9 ม.3-9 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 117
แบบทดสอบงานเกษตร8 ม.3-8 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 85
แบบทดสอบงานเกษตร7 ม.3-7 Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 87
แบบทดสอบงานเกษตร6 ม.3-6 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 106
แบบทดสอบงานเกษตร5 ม.3-5 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 135
แบบทดสอบงานเกษตร4 ม.3-4 Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 153
แบบทดสอบงานเกษตร3 ม.3-3 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 119
แบบทดสอบงานเกษตร2 ม.3-2 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 152
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-1 Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 228
ใบงาน 3.3 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 447
ใบงาน 3.2 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 394
ใบงาน 3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 479
แบบทดสอบ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 287
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 355
ใบงานที่ 4.1 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 443
ใบงานที่ 2.1 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 424
ใบงานที่ 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 746
แบบทดสอบ ม.3 ชุด 2 Word Document ขนาดไฟล์ 24.31 KB 291
แนวข้อสอบกลางภาค คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.53 KB 349
ข้อสอบ o-net ม.6/53 262
ข้อสอบ o-net ม.6/52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.12 KB 658
ข้อสอบ o-net ม.6/51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.83 KB 673
ข้อสอบ o-net ม.3/53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.53 KB 686
ข้อสอบ o-net ม.3/52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.38 KB 1379
การแข่งขัน
เอกสารขอเปลี่ยนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 82
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (การงาน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 62
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สวดมนต์ไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.81 MB 56
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (เรียนร่วม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 945.72 KB 78
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สังคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 862.57 KB 127
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 131
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (พละ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.01 KB 108
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (คณิศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.15 KB 91
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (อาเซียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.11 KB 94
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 128
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.85 MB 140
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 121
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.36 KB 96
รายการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.76 KB 91
ผลงาน
เกียรติบัตรอมรมคอมพิวเตอร์ 8พ.ย.57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.25 KB 149
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 เรียนร่วมการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 55
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 การงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 60
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 นาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 61
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ดนตรีพื้นเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 72
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ดนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 63
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 57
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 54
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ศิลปะเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 61
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 56
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 61
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 65
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 57
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 63
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณิต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 162
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 194
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 84
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สังคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 165
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 400
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พละ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 114
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาษาต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 122
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 350
เอกสารงานแผนงาน
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 46
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 41
แบบฟอร์มกิจกรรมย่อยในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 47