ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสอบถาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.92 KB 129
@เอกสารรายงานห้องเรียนสีขาวปี2560 176
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่3) Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 102
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 99
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่1) Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 114
ตัวอย่าง แฟ้มผลงาน(Portfolio) Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 1627
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 166
ตารางห้องเรียน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.75 KB 170
วารสารโรงเรียนปี 2556 ล่าสุด 271
เอกสารวิชาการ
แบบคำร้องขอลาพักการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.3 KB 123
1.ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.17 KB 149
2.แบบคำร้องขอย้ายเข้านักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 122
3.แบบคำร้องขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.45 KB 120
5.แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.46 KB 124
6.คำร้องขอโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.78 KB 111
7.แบบคำร้องขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 146
8.แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78 KB 117
ข้อสอบ
แบบทดสอบงานเกษตร10 ม.3-10 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 233
แบบทดสอบงานเกษตร9 ม.3-9 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 181
แบบทดสอบงานเกษตร8 ม.3-8 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 165
แบบทดสอบงานเกษตร7 ม.3-7 Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 159
แบบทดสอบงานเกษตร6 ม.3-6 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 188
แบบทดสอบงานเกษตร5 ม.3-5 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 207
แบบทดสอบงานเกษตร4 ม.3-4 Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 221
แบบทดสอบงานเกษตร3 ม.3-3 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 180
แบบทดสอบงานเกษตร2 ม.3-2 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 237
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-1 Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 557
แนวข้อสอบกลางภาค คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.53 KB 484
ข้อสอบ o-net ม.6/53 315
ข้อสอบ o-net ม.6/52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.12 KB 705
ข้อสอบ o-net ม.6/51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.83 KB 731
ข้อสอบ o-net ม.3/53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.53 KB 738
ข้อสอบ o-net ม.3/52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.38 KB 1433
การแข่งขัน
เอกสารขอเปลี่ยนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 128
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (การงาน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 108
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สวดมนต์ไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.81 MB 103
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (เรียนร่วม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 945.72 KB 125
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สังคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 862.57 KB 183
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 190
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (พละ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.01 KB 163
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (คณิศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.15 KB 151
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (อาเซียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.11 KB 145
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 359
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.85 MB 196
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 183
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.36 KB 144
รายการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.76 KB 140
ผลงาน
เกียรติบัตรอมรมคอมพิวเตอร์ 8พ.ย.57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.25 KB 203
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 เรียนร่วมการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 102
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 การงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 105
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 นาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 112
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ดนตรีพื้นเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 120
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ดนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 107
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 102
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 97
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ศิลปะเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 105
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 101
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 105
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 115
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 102
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 108
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณิต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 215
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 242
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 126
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สังคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 217
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 448
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พละ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 164
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาษาต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 175
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 397
วิชา อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ชั่วโมงที่5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 108.96 KB 449
ชั่วโมงที่4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 186.87 KB 346
ชั่วโมงที่3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 139.61 KB 113
ชั่วโมงที่2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 930.21 KB 106
ชั่วโมงที่1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 242.7 KB 56
ภาษาซี
1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.58 KB 56
1.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.64 KB 54
1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.22 KB 73
1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.28 KB 78
1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.72 KB 83
การงานอาชีพ ม.4
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 11 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 196
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 10 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 200
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 9 Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 164
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 8 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 185
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 7 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 179
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 124.5 KB 263
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 252
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 268
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 302
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 346
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 489
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 11 108
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 10 76
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 9 79
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 8 100
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 7 87
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 6 102
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 5 97
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 4 131
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 3 267
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 2 310
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 1 542