ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
wallpaper RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 75
@เอกสารรายงานห้องเรียนสีขาวปี2560 96
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่3) Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 59
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 55
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่1) Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 63
โปรแกรมเกมส์RPG Maker 112
ตัวอย่าง แฟ้มผลงาน(Portfolio) Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 1428
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 121
ตารางห้องเรียน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.75 KB 130
วารสารโรงเรียนปี 2556 ล่าสุด 230
เอกสารวิชาการ
ตัวอย่างแบบประเมิน แบบสั้น Word Document ขนาดไฟล์ 20.13 KB 956
ตัวอย่างแบบวัดความพึงพอใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.59 KB 259
แบบคำร้องขอลาพักการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.3 KB 86
1.ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.17 KB 106
2.แบบคำร้องขอย้ายเข้านักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 76
3.แบบคำร้องขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.45 KB 79
5.แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.46 KB 82
6.คำร้องขอโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.78 KB 73
7.แบบคำร้องขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 103
8.แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78 KB 79
ข้อสอบ
แบบทดสอบ หน่วยที่ 12 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 239
แบบทดสอบ หน่วยที่ 11 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 239
แบบทดสอบ หน่วยที่ 10 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 254
แบบทดสอบ หน่วยที่ 9 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 350
แบบทดสอบ หน่วยที่ 8 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 226
แบบทดสอบ หน่วยที่ 7 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 343.5 KB 205
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 204
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 132
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 79
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 72
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 69
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 248
แบบทดสอบงานเกษตร10 ม.3-10 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 142
แบบทดสอบงานเกษตร9 ม.3-9 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 139
แบบทดสอบงานเกษตร8 ม.3-8 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 111
แบบทดสอบงานเกษตร7 ม.3-7 Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 109
แบบทดสอบงานเกษตร6 ม.3-6 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 135
แบบทดสอบงานเกษตร5 ม.3-5 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 160
แบบทดสอบงานเกษตร4 ม.3-4 Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 174
แบบทดสอบงานเกษตร3 ม.3-3 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 138
แบบทดสอบงานเกษตร2 ม.3-2 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 170
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-1 Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 400
ใบงาน 3.3 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 467
ใบงาน 3.2 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 411
ใบงาน 3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 490
แบบทดสอบ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 303
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 379
ใบงานที่ 4.1 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 484
ใบงานที่ 2.1 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 435
ใบงานที่ 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 796
แบบทดสอบ ม.3 ชุด 2 Word Document ขนาดไฟล์ 24.31 KB 463
แนวข้อสอบกลางภาค คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.53 KB 405
ข้อสอบ o-net ม.6/53 271
ข้อสอบ o-net ม.6/52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.12 KB 666
ข้อสอบ o-net ม.6/51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.83 KB 684
ข้อสอบ o-net ม.3/53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.53 KB 696
ข้อสอบ o-net ม.3/52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.38 KB 1390
การแข่งขัน
เอกสารขอเปลี่ยนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 89
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (การงาน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 69
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สวดมนต์ไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.81 MB 62
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (เรียนร่วม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 945.72 KB 85
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สังคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 862.57 KB 138
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 143
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (พละ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.01 KB 120
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (คณิศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.15 KB 101
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (อาเซียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.11 KB 101
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 238
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.85 MB 149
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 138
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.36 KB 103
รายการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.76 KB 98
ผลงาน
เกียรติบัตรอมรมคอมพิวเตอร์ 8พ.ย.57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.25 KB 160
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 เรียนร่วมการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 67
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 การงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 67
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 นาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 70
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ดนตรีพื้นเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 83
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ดนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 73
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 65
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 63
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ศิลปะเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 69
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 63
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 69
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 73
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 64
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 71
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณิต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 171
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 203
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 90
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สังคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 177
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 407
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พละ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 122
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาษาต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 134
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 358
เอกสารงานแผนงาน
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 53
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 49
แบบฟอร์มกิจกรรมย่อยในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 54
รายวิชา งานเกษตร
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-10 Word Document ขนาดไฟล์ 145.5 KB 120
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-9 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 116
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-8 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 133
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-7 Word Document ขนาดไฟล์ 146 KB 180
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-6 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 165
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-5 Word Document ขนาดไฟล์ 215.5 KB 267
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-4 Word Document ขนาดไฟล์ 183 KB 236
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-3 Word Document ขนาดไฟล์ 144 KB 229
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-2 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 271
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-1 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 350
วิชา อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ชั่วโมงที่5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 108.96 KB 397
ชั่วโมงที่4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 186.87 KB 303
ชั่วโมงที่3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 139.61 KB 72
ชั่วโมงที่2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 930.21 KB 67
ชั่วโมงที่1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 242.7 KB 11