ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
wallpaper RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 81
@เอกสารรายงานห้องเรียนสีขาวปี2560 111
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่3) Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 62
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 58
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่1) Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 70
โปรแกรมเกมส์RPG Maker 117
ตัวอย่าง แฟ้มผลงาน(Portfolio) Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 1460
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 127
ตารางห้องเรียน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.75 KB 132
วารสารโรงเรียนปี 2556 ล่าสุด 234
เอกสารวิชาการ
ตัวอย่างแบบประเมิน แบบสั้น Word Document ขนาดไฟล์ 20.13 KB 979
ตัวอย่างแบบวัดความพึงพอใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.59 KB 267
แบบคำร้องขอลาพักการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.3 KB 89
1.ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.17 KB 110
2.แบบคำร้องขอย้ายเข้านักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 80
3.แบบคำร้องขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.45 KB 85
5.แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.46 KB 85
6.คำร้องขอโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.78 KB 76
7.แบบคำร้องขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 108
8.แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78 KB 82
ข้อสอบ
แบบทดสอบ หน่วยที่ 12 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 257
แบบทดสอบ หน่วยที่ 11 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 249
แบบทดสอบ หน่วยที่ 10 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 258
แบบทดสอบ หน่วยที่ 9 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 459
แบบทดสอบ หน่วยที่ 8 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 231
แบบทดสอบ หน่วยที่ 7 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 343.5 KB 229
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 350
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 184
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 83
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 81
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 74
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 (รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4) Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 293
แบบทดสอบงานเกษตร10 ม.3-10 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 173
แบบทดสอบงานเกษตร9 ม.3-9 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 146
แบบทดสอบงานเกษตร8 ม.3-8 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 127
แบบทดสอบงานเกษตร7 ม.3-7 Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 124
แบบทดสอบงานเกษตร6 ม.3-6 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 149
แบบทดสอบงานเกษตร5 ม.3-5 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 171
แบบทดสอบงานเกษตร4 ม.3-4 Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 183
แบบทดสอบงานเกษตร3 ม.3-3 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 145
แบบทดสอบงานเกษตร2 ม.3-2 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 176
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-1 Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 431
ใบงาน 3.3 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 472
ใบงาน 3.2 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 421
ใบงาน 3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 499
แบบทดสอบ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 312
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 402
ใบงานที่ 4.1 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 488
ใบงานที่ 2.1 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 442
ใบงานที่ 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 804
แบบทดสอบ ม.3 ชุด 2 Word Document ขนาดไฟล์ 24.31 KB 790
แนวข้อสอบกลางภาค คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.53 KB 439
ข้อสอบ o-net ม.6/53 277
ข้อสอบ o-net ม.6/52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.12 KB 669
ข้อสอบ o-net ม.6/51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.83 KB 690
ข้อสอบ o-net ม.3/53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.53 KB 698
ข้อสอบ o-net ม.3/52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.38 KB 1394
การแข่งขัน
เอกสารขอเปลี่ยนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 92
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (การงาน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 74
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สวดมนต์ไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.81 MB 69
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (เรียนร่วม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 945.72 KB 89
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สังคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 862.57 KB 143
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 150
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (พละ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.01 KB 125
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (คณิศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.15 KB 110
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (อาเซียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.11 KB 106
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 288
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.85 MB 156
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 144
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.36 KB 108
รายการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.76 KB 103
ผลงาน
เกียรติบัตรอมรมคอมพิวเตอร์ 8พ.ย.57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.25 KB 166
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 เรียนร่วมการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 69
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 การงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 70
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 นาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 76
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ดนตรีพื้นเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 87
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ดนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 75
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 68
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 65
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ศิลปะเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 73
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 66
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 72
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 79
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 70
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 74
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณิต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 181
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 206
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 94
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สังคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 182
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 413
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พละ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 129
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาษาต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 138
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 360
เอกสารงานแผนงาน
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 61
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 54
แบบฟอร์มกิจกรรมย่อยในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 58
รายวิชา งานเกษตร
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-10 Word Document ขนาดไฟล์ 145.5 KB 175
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-9 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 167
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-8 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 196
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-7 Word Document ขนาดไฟล์ 146 KB 229
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-6 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 208
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-5 Word Document ขนาดไฟล์ 215.5 KB 447
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-4 Word Document ขนาดไฟล์ 183 KB 301
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-3 Word Document ขนาดไฟล์ 144 KB 265
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-2 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 314
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-1 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 381
วิชา อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ชั่วโมงที่5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 108.96 KB 401
ชั่วโมงที่4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 186.87 KB 315
ชั่วโมงที่3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 139.61 KB 80
ชั่วโมงที่2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 930.21 KB 73
ชั่วโมงที่1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 242.7 KB 19
ภาษาซี
1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.58 KB 20
1.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.64 KB 20
1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.22 KB 40
1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.28 KB 43
1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.72 KB 49