ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสอบถาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.92 KB 105
@เอกสารรายงานห้องเรียนสีขาวปี2560 135
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่3) Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 80
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 75
เอกสารรายงานการเดินทาง(ส่วนที่1) Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 89
ตัวอย่าง แฟ้มผลงาน(Portfolio) Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 1558
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 144
ตารางห้องเรียน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.75 KB 150
วารสารโรงเรียนปี 2556 ล่าสุด 250
เอกสารวิชาการ
แบบคำร้องขอลาพักการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.3 KB 105
1.ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.17 KB 127
2.แบบคำร้องขอย้ายเข้านักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.54 KB 96
3.แบบคำร้องขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.45 KB 101
5.แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.46 KB 103
6.คำร้องขอโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.78 KB 93
7.แบบคำร้องขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 123
8.แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78 KB 98
ข้อสอบ
แบบทดสอบงานเกษตร10 ม.3-10 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 197
แบบทดสอบงานเกษตร9 ม.3-9 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 162
แบบทดสอบงานเกษตร8 ม.3-8 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 144
แบบทดสอบงานเกษตร7 ม.3-7 Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 141
แบบทดสอบงานเกษตร6 ม.3-6 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 166
แบบทดสอบงานเกษตร5 ม.3-5 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 187
แบบทดสอบงานเกษตร4 ม.3-4 Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 199
แบบทดสอบงานเกษตร3 ม.3-3 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 162
แบบทดสอบงานเกษตร2 ม.3-2 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 197
แบบทดสอบงานเกษตร ม.3-1 Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 502
แนวข้อสอบกลางภาค คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.53 KB 456
ข้อสอบ o-net ม.6/53 294
ข้อสอบ o-net ม.6/52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.12 KB 685
ข้อสอบ o-net ม.6/51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.83 KB 707
ข้อสอบ o-net ม.3/53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.53 KB 716
ข้อสอบ o-net ม.3/52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.38 KB 1410
การแข่งขัน
เอกสารขอเปลี่ยนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 107
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (การงาน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 89
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สวดมนต์ไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.81 MB 83
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (เรียนร่วม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 945.72 KB 105
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สังคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 862.57 KB 160
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 164
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (พละ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.01 KB 143
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (คณิศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.15 KB 126
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (อาเซียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.11 KB 121
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 317
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.85 MB 175
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 161
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.36 KB 123
รายการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.76 KB 119
ผลงาน
เกียรติบัตรอมรมคอมพิวเตอร์ 8พ.ย.57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.25 KB 182
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 เรียนร่วมการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 83
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 การงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 84
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 นาฏศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 92
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ดนตรีพื้นเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 103
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ดนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 90
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 83
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 80
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ศิลปะเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 89
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 81
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 87
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 98
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 85
เกียรติบัตรงานศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 57 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 89
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณิต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 196
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 221
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 109
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สังคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 200
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 428
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พละ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 147
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาษาต่างประเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 155
เกียรติบัตรงานศิลปะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 378
วิชา อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ชั่วโมงที่5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 108.96 KB 417
ชั่วโมงที่4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 186.87 KB 329
ชั่วโมงที่3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 139.61 KB 94
ชั่วโมงที่2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 930.21 KB 87
ชั่วโมงที่1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 242.7 KB 39
ภาษาซี
1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.58 KB 34
1.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.64 KB 35
1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.22 KB 55
1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.28 KB 59
1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.72 KB 65
การงานอาชีพ ม.4
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 11 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 18
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 10 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 16
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 9 Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 15
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 8 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 16
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 7 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 17
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 124.5 KB 16
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 15
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 23
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 118
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 220
แบบทดสอบ การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 328
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 11 35
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 10 15
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 9 16
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 8 16
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 7 16
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 6 15
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 5 17
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 4 17
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 3 129
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 2 219
การงานอาชีพ ม.4 หน่วยที่ 1 453