ข่าวประชาสัมพันธ์
สทศ.ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ นำคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) หรือ สถาบันที่ต้องการใช้ผลคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา โดยผลคะแนนสามารถนำไปใช้ได้เพียงครั้งเดียวในปีที่ทำการสอบนั้นๆ และการนำผลคะแนนไปใช้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศรับสมัคร สำหรับวิชาที่จัดสอบ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา โดยจัดสอบในวันที่ 17-18 มกราคม 2558 และ
มีกำหนดประกาศผลสอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
ทั้งนี้ สทศ. ได้ดำเนินการตรวจผลคะแนนสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลการทดสอบก่อนกำหนด
1 วัน คือ ประกาศผลสอบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น. (จากเดิมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558) สำหรับผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้
 
ข้อมูลสรุปผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามวิชา
 
วิชาจำนวนผู้เข้าสอบ
(N)คะแนนเต็มคะแนนเฉลี่ย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)คะแนนสูงสุด(Max)คะแนนต่ำสุด (Min)
   สทศ.ประกาศผลสอบวิชาสามัญ
            ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20.35 - 58.66 วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาไทย รองลงมาคือ สังคมศึกษา และเคมี เมื่อพิจารณาคะแนนสูงสุดและต่ำสุด พบว่า
มีจำนวน 3 วิชา ที่มีคนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี
            เมื่อพิจารณาช่วงคะแนนผลการทดสอบ พบว่า วิชาภาษาไทย นักเรียนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 55.60 มีคะแนนอยู่ในช่วง 50.01 - 70.00 คะแนน และมีจำนวน 3 วิชา นักเรียนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 63.61 มีคะแนนอยู่ในช่วง 20.01 - 40.00 คะแนน คือ วิชาสังคมศึกษา เคมี และชีววิทยา
      
            นอกจากนี้ สทศ.ได้วิเคราะห์จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 ในช่วงคะแนนต่าง ๆ จำแนกตามรายวิชา สำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th
           
            สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบด้วยตนเอง หรือ ผู้แทน ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน และให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (ให้บริการตามลำดับการยื่นคำร้อง) ทั้งนี้ หากผู้รับบริการดูกระดาษคำตอบไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2558,16:58   อ่าน 1485 ครั้ง