ข่าวประชาสัมพันธ์
TOP20 สาขาวิชาที่คนน่าจะเลือกมากที่สุดใน Admissions’ 58
  TOP20 สาขาวิชาที่คนน่าจะเลือกมากที่สุดใน Admissions’ 58 นี้ได้มาจากการรวบรวมจำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน ของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการหาข้อมูลและประเมินโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัยใน www.eduzones.com ส่วนนี้จะทำการ UPDATE อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคณะ
 
               ลำดับที่มหาวิทยาลัยคณะ/สาขาวิชาจำนวนคนคลิก ในรอบ 10 วัน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 474 ครั้ง
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 442 ครั้ง
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 398 ครั้ง
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 390 ครั้ง
5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 332 ครั้ง
6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์* จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 330 ครั้ง
7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 330 ครั้ง
8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์* จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 296 ครั้ง
9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 280 ครั้ง
10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 276 ครั้ง
11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 272 ครั้ง
12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 270 ครั้ง
13. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา (รูปแบบที่ 1) จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 262 ครั้ง
14. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 260 ครั้ง
15. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 260 ครั้ง
16. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 256 ครั้ง
17. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 252 ครั้ง
18. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 252 ครั้ง
19. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 250 ครั้ง
20. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน 246 ครั้ง
สามารถทดลองเลือกคณะสาขากันได้ที่โปรแกรม EZ plus+ ตามลิงค์นี้กันไปได้เลย http://ezplus.eduzones.com/2015/index.phpที่มา: https://blog.eduzones.com/Chayapa/141991
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2558,16:48   อ่าน 1258 ครั้ง