ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมทุนระดับม.ปลายหลายสถาบันมอบให้จำนวน
  รวมทุนระดับม.ปลายหลายสถาบันมอบให้จำนวน
วันนี้มีทุนดีดีมาฝากกันอีกครั้ง โดยเฉพาะทุนในระดับม.ปลายเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญา มีกันให้หลายประเภท หลายสถาบันและจำนวนนับร้อยทุนทีเดียว ไปติดตามกันครับ...

คณะวิทย์ฯ ม.หอการค้าไทย มอบ 40 ทุน เรียนป.ตรี                      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมอบทุนการศึกษา 2 ประเภท จำนวน 40 ทุน

ประเภท 1 ทุนรัตนมงคล  (จำนวน 10 ทุน)


ทุนค่าหน่วยกิตเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร(ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต+ค่าบำรุงการศึกษา+ค่าปฏิบัติการ)

คุณสมบัติ  
รับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป  สำเร็จการศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ สายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ

ประเภท 2 ทุน UTCC Gold (จำนวน 40 ทุน)

ทุนค่าหน่วยกิตครึ่งจำนวน( ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต+ค่าบำรุงการศึกษา+ค่าปฏิบัติการ)

คุณสมบัติ
รับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป   สำเร็จการศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ สายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ (หากเป็นผู้ที่เคยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและ/หรือ ของสังคม จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

การรับสมัคร

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -30 เมษายน 2558 

- ยื่นด้วยตนเอง : ศูนย์การรับนักศึกษา  อาคาร 2 ชั้น 1  02-6976910

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน       087-5921355 , 02-6976519

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

3.ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

4.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

 15ทุนเรียนฟรี คณะนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิต

วิทยาลัยนวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) นวัตกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี โดยมีเป้าหมายมุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้เกษตรสมัยใหม่ 

โครงการนี้มหาวิทยาลัยรังสิต มีทุนการศึกษา (เรียนฟรีตลอด 4 ปี) สำหรับหลักสูตรนี้ในโครงการ “ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ” จำนวนทั้งสิ้น 15 ทุน

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทย์ – คณิต คะแนนเฉลี่ย 2.50
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาศิลป์ – คณิต คะแนนเฉลี่ย 2.75
-นักเรียนที่มาจากครอบครัวเกษตร (ทายาทเกษตร) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ติดต่อสอบถามได้ที่
1.คณะนวัตกรรมเกษตร 02-997-2222 ต่อ 3434
2.คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 02-997-2222 ต่อ 3432
3.คณะเทคโนโลยีอาหาร 02-997-2222 ต่อ 3433
4.วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโลโลยีชีวภาพ และอาหาร 02-997-2222 ต่อ 3431

เว็บไซต์ 
http://www.rsu.ac.th/cab/

ม.นานาชาติแอฟริกามอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี
                            

ม.นานาชาติแอฟริกา ประเทศซูดาน เปิดรับนักเรียนไทยที่ถือประกาศนียบัตรระดับมัธยมศักษาตอนปลาย (ซานาวี) จากโรงเรียนสอนศาสนาและภาษาอาหรับ (ประกาศนียบัตรตั้งแต่ปี 2555 – 2558) ซึ่งมีความประสงค์จะสมัครรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ประจำปีการศึกษา 2015/2016 (2558/2559) ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่13/09/2558 และเริ่มลงทะเบียนวันที่ 01/09/2558

โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. ใบรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใบคะแนน
3. ใบรับรองความประพฤติ
4. ใบรับรองแพทย์ที่ว่า ปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบ บี และโรคเอดส์

โดยให้จัดส่งเอกสารข้างต้น พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และเซ็นชื่อในหนังสือคำมั่นสัญญาของนักเรียน และส่งเอกสารดังกล่าวกลับมายังสำนักจุฬาราชมนตรี

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558   (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

ม.ศรีปทุมให้30ทุนเรียนฟรีคนเรียนดีมีความสามารถพิเศษ
             
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ
1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา
วันนี้ – 1 พฤษภาคม 2558
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์
5 พฤษภาคม 2558
3. ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์
15 พฤษภาคม 2558
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1 มิถุนายน 2558
5. รายงานตัวผู้ขอรับสิทธิ์ทุนการศึกษา
5 มิถุนายน 2558

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ และสาขาวิชา ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปะการแสดง) จำนวน 30 ทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 100 % ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
อ่านต่อ 
https://blog.eduzones.com/magazine/142798

2 สถาบันมอบ 60 ทุน เรียนนิเทศศาสตร์                          
สองสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ "มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม" เปิดมอบทุนเรียนในคณะนิเทศศาสตร์ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมอบ 20ทุนเรียนฟรี ส่วนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบ 40 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
20 ทุนเรียนฟรีนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม                             
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์เปิดโอกาสทางการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ มอบทุนเรียนฟรีปริญญาตรีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นม.ปลาย สมัครเข้ารับทุนการศึกษามูลค่ากว่า 5 ล้านบาท จำนวน 20 ทุน เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติ
สำหรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00

จำนวนทุน
20ทุน เรียนฟรีตลอดหลักสูตร มูลค่า 250,000 บาทต่อทุน

การรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2558
สอบข้อเขียนวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
-มีความคิดสร้างสรรค์
-ชอบทำงานเพื่อสังคม
-กล้าแสดงออก

เอกสารประกอบการสมัคร
-ผลการศึกษาต้นฉบับพร้อมสำเนา 2 ชุด
-สำเนาบัตรประชาชน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
โทรศัพท์ 02 878 5043
http://www.siamtechu.net/
 
ม.หอการค้าไทยมอบ 40 ทุน เรียนนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2558 “โควตาเรียนดี-กิจกรรมเด่น คณะนิเทศศาสตร์” จำนวน 10 ทุน พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนส่งเสริมการศึกษา อีกจำนวน 30 ทุน

ทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2558
มอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร (ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต+ค่าบำรุงการศึกษา+ค่าปฏิบัติการ)
พร้อมอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด

การสมัคร
-ศึกษาข้อมูลสาขาวิชา-กลุ่มวิชาเอกที่จะสมัครจาก Webpage คณะนิเทศศาสตร์
-Download ใบสมัครขอรับทุนที่ http://commarts.utcc.ac.th
-กรอกใบสมัคร ติดรูปถ่าย พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ยื่นใบสมัครทุนเรียนดีพร้อมหลักฐาน ที่งานธุรการ ส านักคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 (ตรงข้ามลิฟท์) โทรศัพท์ 02 - 6976604 - 5

กำหนดการยื่นใบสมัคร 
บัดนี้ถึง ถึง ศุกร์ 15 พฤษภาคม 2558 ภายในเวลา 16.00 น.
ทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นด้วยตนเอง ที่คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จันทร์ 1 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ http://commarts.utcc.ac.th/

“ทุนส่งเสริมการศึกษา ครึ่งหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์” จำนวน 30 ทุน
มอบค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง ตลอดหลักสูตร(ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน + ค่าบำรุงการศึกษา+ ค่าปฏิบัติการ)
ชำระเงินครึ่งหนึ่ง ค่าอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid Learning จำนวน 1 ชุด

การสมัคร
-ศึกษาข้อมูลสาขาวิชา-กลุ่มวิชาเอกที่จะสมัครจาก Webpage คณะนิเทศศาสตร์
-Download ใบสมัครขอรับทุนที่ http://commarts.utcc.ac.th
-กรอกใบสมัคร ติดรูปถ่าย พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ยื่นใบสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ครึ่งหนึ่ง ที่งานธุรการ สำนักคณบดี คณะนิเทศศาสตร์อาคาร 9 ชั้น 1 (ตรงข้ามลิฟท์) โทรศัพท์ 02 - 6976604 - 5

กำหนดการยื่นใบสมัคร 
บัดนี้ถึง ถึง ศุกร์ 15 พฤษภาคม 2558
ภายในเวลา 16.00 น.
ทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นด้วยตนเองที่คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จันทร์ 18 พฤษภาคม 2558
ทางเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ http://commarts.utcc.ac.th/

10ทุน FIBO เรียนวิทยาการหุ่นยนต์-ธุรกิจเทคโนโลยี           
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี หลักสูตรปริญญาโท,ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาพร้อมมอบทุนเรียนระดับปริญญาโท-เอก 
กำหนดการรับสมัครระดับปริญญาโท-เอก 
ประจำปีการศึกษา 1/2558 
เปิดรับครั้งที่ 2 : ตั้งแต่วันนี้ - 2 มิ.ย. 58 
ทุนการศึกษา
มีทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน 
การสมัคร
สมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/ 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ฝ่ายการศึกษา 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
E-mail : study@fibo.kmutt.ac.th
โทร. 02-470-9715-6
FB: fibokmutt
ปี2558 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เตรียมเปิดรับ 5 โครงการ           
ผ่านเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเดือนที่ 4 ในปฏิทินกันแล้ว และสำหรับ "ปฏิทินทุนการศึกษา" นั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่ความเข้มข้น เพราะจะมีทุนของหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศรอเปิดรับสมัคร
ทุนการศึกษาที่สำคัญและถือเป็น "ทุนใหญ่" ที่นักศึกษาไทยเรานับพันคนตั้งตารอบคอย คงจะเป็นทุนของ "รัฐบาลญี่ปุ่น" ซึ่งถือได้ว่า ในแต่ละปีเป็นประเทศที่ให้ทุนกับคนไทยเป็นจำนวนมาก
ที่สำคัญทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นทุนที่มี "คุณภาพ" ทั้งในการคัดกรองตัวบุคคลที่จะไปศึกษาต่อ หรือแม้กระทั่งสถาบันที่รองรับนักศึกษาทุนของเรา ทุกแห่งล้วนมีดีกรี "ระดับโลก" กันทั้งนั้น
กำหนดการรับสมัครทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นในแต่ละปี จะกำหนดไว้ค่อนข้างตายตัว เช่นถ้าทุนประเภทใดรับเดือนมิถุนายน ไม่ว่าจะเป็นปีไหน ๆ ก็รับเดือนมิถุนายนไม่เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อสมัครขอรับทุนจึงวางตารางไว้ได้แบบสบาย ๆ ว่าเดือนไหนจะทำอะไรก่อนการไปสมัครและสอบชิงทุน
ในปี 2558 นี้ ข้อมูลจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ก็เปิดเผยมาว่า กำหนดการรับสมัครทุนยังใกล้เคียงกับปีที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งในปีนี้ได้ทำการเปิดรับไป 2 โครงการแล้วคือทุนญี่ปุ่นศึกษา และทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู จึงเหลือทุนที่จะเปิดรับสมัครอีก 5 โครงการ
ลองเข้าไปดูข้อมูลคร่าว ๆ ของแต่ละโครงการว่าเป็นอย่างไรและจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนใด...
รายละเอียดโดยย่อของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทต่างๆ
1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป
2. ทุนระดับนักศึกษาวิจัย
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาในญี่ปุ่นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้รับทุนเฉพาะช่วงที่ศึกษาตามหลักสูตรปกติจนจบเท่านั้น (ตามหลักสูตรมาตฐานกำหนดไว้ และรวมทั้งเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนซึ่งแล้วแต่กรณี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป
3.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/142640

 เตรียมพร้อม!เชฟรอนให้ทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม          
เป็นประจำทุกปีที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จะเปิดทำการรับสมัครทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม  หลักสูตร 6 เดือน 

ข้อมูลในปี 2557 ที่ผ่านมานั้น โครงการนี้
มอบให้จำนวน 40 ทุน โดยรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2557 

ซึ่งในปี 2558 นี้คาดว่า จะเปิดรับสมัครในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

มาดูคุณสมบัติที่กำหนดไว้เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมากันว่า โครงการนี้กำหนดไว้อย่างไรบ้าง...

คุณสมบัติ
-อายุ 20-28 ปี ณ วันปิดรับสมัคร

-สุขภาพดี แข็งแรง และตาไม่บอดสี(มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เมื่อผ่านการสอบข้อเขียน)

-หากเป็นชายต้องผ่านหรือยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

วุฒิการศึกษา
-ปวส. หรือ
-ปริญญาตรีโดยผ่าน ปวช. ในสาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่เปิดรับ
• เครื่องยนต์   • อิเล็กทรอนิกส์   • ไฟฟ้ากำลัง   • เครื่องกลอุตสาหกรรม •   อุปกรณ์วัดคุม

เกรดเฉลี่ยทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 ** ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี **

หมายเหตุ เกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อสอบข้อเขียนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการคัดเลือก

วิธีการสมัคร
-กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัคร 
-สมัครโดยการส่งเอกสารไปยังอีเมล RecruitScholarship12@pttep.com โดยประกอบด้วย
•  สำเนาผลการศึกษา 
•  ไฟล์แบบฟอร์มการรับสมัคร ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว 
•  สำเนาผลการศึกษา (PDF File) 
•  สำเนาบัตรประชาชน (PDF File) (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ) 
หมายเหตุ จะรับพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

ใช้ชื่อ Subject ของอีเมลว่า สมัครทุนฝึกอบรม ช่างเทคนิคปิโตรเลียม รุ่นที่ 12_Name Surname

ดูรายละเอียดการสมัครออนไลน์ได้ที่

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด www.chevronthailand.com

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) www.pttep.com

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลได้ที่ RecruitScholarship12@pttep.com

ม.บูรพาเปิดรับสาขาการตลาด เรียนฟรีมีเบี้ยเลี้ยงพร้อมบรรจุงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เน้นธุรกิจค้าปลีก) ภาคพิเศษ เพื่อรับทุนเรียนต่อในโครงการความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด  เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คำนวณ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีคะแนนสอบ O-NET (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์) และมีคะแนนสอบ PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์
- มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 4 เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
-มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพในธุรกิจค้าปลีก
- มีความรับผืดชอบ คยามประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
อ่านต่อที่https://blog.eduzones.com/magazine/142600


รุ่นแรก!สรุปคุรุทายาทแจก 5,000 ทุน              
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคุรุทายาทว่า สพฐ.ได้เสนอตัวเลขการผลิตครูอัตราว่างและปีที่บรรจุไว้รองรับใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ให้ทุนการศึกษาระหว่างเรียนและประกันการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาและพื้นที่ขาดแคลน โดยต้องทำงานในภูมิลำเนา หรือพื้นที่ใกล้เคียงภูมิลำเนา ในหลักสูตรครูระดับปริญญาตรี 5 ปี จำนวน 3,000 ทุน แบ่งเป็น สพฐ. 2,250 ทุน และ สอศ. 750 ทุน เริ่มบรรจุปีการศึกษา 2563-2572 ให้ทุนรายละ 69,000 บาทต่อคนต่อปี รูปแบบที่ 2 ประกันการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลน โดยรับผู้สำเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (1 ปี) จำนวน 2,000 ทุน แบ่งเป็น สพฐ. 1,900 ทุน และ สอศ. 100 ทุน เริ่มบรรจุปีการศึกษา 2558-2562 ให้ทุนรายละ 100,000 บาทต่อคนต่อปี
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/142597

เทคโนฯปัญญาภิวัฒน์มอบ 900ทุน เรียนระดับปวช.                     
เปิดโอกาสให้อีกรอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประกาศเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.พร้อมมอบทุนเรียนให้มากถึง 900 ทุน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์  เปิดเผยว่า กว่า 25 ปี ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ภายใต้การบริหารงานของบ
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2558,14:42   อ่าน 1527 ครั้ง