กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพักตร์ มาซา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0475213
อีเมล์ : aon-25212010@hotmail.com
ที่อยู่ :
59/2 ม.1 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา การสอนภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2554 - 2556 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ครูผู้ช่วย
ปี 2557 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล หนึงแสนครูดี ปีการศึกษา 2557