กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพัฒนพงษฺ์ พันแน่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2554 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ครูผู้ช่วย
2554-2555 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ครูผู้ช่วย
2555-2557 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ครู ค.ศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล