กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมพ์ใจ สายแสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0848637082
อีเมล์ : pimedu2007@ hotmail.com
ที่อยู่ :
24 หมู่ 13 ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี กศ.บ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2555 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ อัตราจ้าง
พ.ศ.2555-พ.ศ.2558 โรงเรียนบ้านอ่างเตย อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ครูผู้ช่วย
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล