กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุภาวดี สีมาพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 098-1659724
อีเมล์ : spd.12@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
61 หมู่ 5 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ครูผู้ช่วย
2555 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ครู คศ.1
2558 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556
2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี 2557
3 โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ปี 2558