กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมงคล พรศักดิ์หาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0870489337
อีเมล์ : mong_4574@hotmail.com
ที่อยู่ :
20 ม.6 บ.สระขาม ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
2550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2557 โรงเรียนบ้านกล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ครู
2558 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล