กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4221697
อีเมล์ : kittipon39@gmai.com
ที่อยู่ :
114 หมู่ 8 บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2537 ค.บ. เกษตรกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อ.เมือง จ.เลย
2535 อ.วท. เทคโนโลยีทางการเกษตร วิทยาลัยครูเลย อ.เมือง จ.เลย
2533 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา กรุงเทพฯ
2530 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
2527 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 มกราคม 2538 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2540 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2544 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 เมษายน 2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 6
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู ค.ศ.2
1 พฤษภาคม 2550 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู ค.ศ.2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
1 ตุลาคม 2553 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู ค.ศ.3 วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ค่านิยมหลัก 12 ประการ ปี 2558
2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี 2557
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556
4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 2555
5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปี 2554
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปี 2553
7 รางวัล เกียรติประวัติ ปี 2556