กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเบญญาภา นาวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2303961
อีเมล์ : occ.benyapa@nsw.ac.th
ที่อยู่ :
151 หมู่1 บ้านหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี / กศ.บ. การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.ค. 2524 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา (กรมสามัญศึกษา ) ครู 2
31 มี.ค.2529 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา (กรมสามัญศึกษา ) อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2534 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา (กรมสามัญศึกษา ) อาจารย์ 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล