กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมพร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0815440691
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
83 หมู่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูนครราชสีมา เอกเกษตรศาสตร์
2551 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสาน สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 กุมภาพันธ์ 2550 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครูผู้ช่วย
2 กุมภาพันธ์ 2552 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครู คศ.1
1 มกราคม 2555 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครู คศ.2
2 กันยายน 2556 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครู คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งเหลือใช้จากเศษวัสดุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 รางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งเหลือใช้จากเศษวัสดุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3 รางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2554 จากคุรุสภา
4 ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จาก สพท.ขอนแก่น เขต 3