กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเสริมพล แสบงบาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี/วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/ฟิสิกส์
2552 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2553 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2558 ปริญญาโท/ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2556 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น ครูผู้ช่วย
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล