กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนงเยาว์ ทองชื่น
ตำแหน่ง : สอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8483213
อีเมล์ : Nonyyao@hotmail.com
ที่อยู่ :
127 หมู่1ต. หนองสองห้อง อ. หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พุทธศักราช 2555 ปริญญาตรี / ศษ.บ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาดุริยางคศิลป์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
เริ่มทำงาน ปี พุทธศักราช 2555-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกวดประกวดวงปี่พาทย์เครื่องห้า ปี พุทธศักราช 2557
2 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ปี พุทธศักราช 2557
3 รางวัลชนะเลิศเดี่ยวหมอลำกลอน ปี พุทธศักราช 2558
4 รางวัลชนะเลิศวงดนตรีพื้นเมือง งานไหมนานาชาติ ปี พุทธศักราช 2557
5 รางวัลนักร้องหมอลำยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ปี 2556
6 รางวัลชนะเลิศเพลงลูกทุ่งชาย ปี พุทธศักราช 2556
7 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระบำมาตรฐาน ปี พุทธศักราช 2557
8 รางวัลการประกวดวงโยทวาทิตชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี พุทธศักราช 2556
9 รางวัลการประกวด วงโยทวาทิตนานาชาติ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี พุทธศักราช 2555
10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงโยทวาทิตแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี พุทธศักราช2555
11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ปี พุทธศักราช 2555
12 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ปี พุทธศักราช 2556