กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : Mr.Bien Doan The
ตำแหน่ง : ครูต่างชาติ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 081 574 2669
อีเมล์ : thebien1402@gmail.com
ที่อยู่ :
127 หมู่ที่ 1 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
มหาวิทยาลัยนครพนม ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/05/2555 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัล ครูดีศรีหนองสองห้องปี2557
2 ได้รับเกียรติบัตร จากโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา เป็นวิทยากรในการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
3 ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ได้เป็นวิทยากรพิเศษ สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม) ให้กับกำลังพล ปี 2555