คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอภิสิทธิ์ แพไธสง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0918647887
อีเมล์ : ApisitPaethaisong@gmail.com
ที่อยู่ :
102 หมู่ 12 บ้านดอนดู่ ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนดู๋
2541 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
2544 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
2547 วท.บ.คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2549 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2554 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ จังหวัดอุดรธานี ครูผู้ช่วย
2552 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครู คศ.1
2558 โรงเรียนบ้านลานวิทาคม จังหวัดขอนแก่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2560 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2558
2 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556