กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.เอนก ตรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0817692059
อีเมล์ : anek_tree@hotmail.com
ที่อยู่ :
148 หมู่ 1 ต.เมืองพล อ.พล จ. ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูเลย สาขาศิลปศึกษา
2532 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาลัยครูเลย สาขาศิลปศึกษา
2546 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาหลักสูตรและการสอน
2558 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2528-2531 โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ครู2 ระดับ 2
2531-2534 โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2535-2537 โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ 1 ระดับ 4
2538-2541 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 5
2541-2544 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 6
2544-2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 7
2548-2549 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครู อันดับ คศ.2
2550-2558 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครู อันดับ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 PowerPoint: การแนวทางการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
2 PowerPoint: ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 PowerPoint: Visual Elements&Art Composition
4 การออกแบบการสอนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หน่วยที่4)
5 การออกแบบการสอนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หน่วยที่3)
6 การออกแบบการสอนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หน่วยที่2)
7 การออกแบบการสอนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หน่วยที่1)
8 การออกแบบการสอนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาบ (ส่วนนำวิเคราะห์หลักสูตร)
9 แผนการจัดการเรียนรู้วิชา IS2
10 แผนการจัดการเรียนรู้วิชา IS1
11 ครูศิลปะดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
12 ครูศิลปะวัฒนธรรมยอดเยี่ยม สำนักงานเขตการศึกษาที่ 9
13 Best Practices การประกวดนวัตกรรมและงานวิจัย เลขานศูนย์ฯ โรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 Best of the Best Practices การนิเทศภายใน โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 Best Practices การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 ครูรางวัลเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" สำนักงานครุรุสภา
17 ครูต้นแบบที่มีผลงานยอดเยี่ยม
18 ครูผู้มีมาตรฐานวิชาชีพครูดีเด่น คุรุสภา
19 ครูต้นแบบเข็มเกียรติยศ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
20 ครูแกนนำ กรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น