กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
ตำแหน่ง : สอนนาฏศิลป์ไทย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0942704455
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ศศ.บ นาฏศิลป์ไทย (โขนพระ ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
2555 ศษ.ม นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2555 โรงเรียนอมตวิทยา ครู
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Teacher Awards 2015 ASEAN Music & Dance Connectivity
2 ครูดีศรีหนองสองห้อง ประจำปี 2557
3 ชนะเลิศ วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)เทศกาลไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น
4 รองชนะเลิศ อันดับ2 การแข่งขันวงโยธวาฑิตชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
5 ชนะเลิศ เหรียญทองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ปลาย
6 งานวิจัย การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการฟ้อนคุรุบูชา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
7 ชนะเลิศ เหรียญทองระบำมาตรฐาน ม.ต้น
8 ชนะเลิศ วงหมอลำกลอนเดี่ยว สพม.25
9 ชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนารถ