กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรัศมี มาตย์นอก
ตำแหน่ง : สังคมฯ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี ปทส.
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
เริ่มทำงานเมื่อ พ.ศ.2522-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครู คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรักษาดินแดนชนะเลิศระดับประเรทศ พ.ศ.2554