กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิกุล อุ่นอบ
ตำแหน่ง : สังคมฯ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี/บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2553 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12 ก.พ.58 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.1
12 ก.พ.56 - 11 ก.พ.58 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น ปี 57
2 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น ปี 56