กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลพร กะลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862224938
อีเมล์ : Phonraksa401@gmail.com
ที่อยู่ :
10 ม.3 บ.ชาดใหญ่ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
2550 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
2558 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2540 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2446 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครูผู้ช่วย
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี
2 ครูดีศรีหนองสองห้อง