กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเนตรนภา ตุ้ยศักดิ์ดา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง(เคมี)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 093-5034813
อีเมล์ : netnapa.chem4805@gmail.com
ที่อยู่ :
60 ม.2 บ.หัวหนอง ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๔๒ ประถมศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๒๕๔๔ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอมตวิทยา
๒๕๔๘ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมตวิทยา
๒๕๕๑ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
๒๕๕๓ ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภักเลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญทอง คุณครูผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๕๖
2 รางวัลเหรียญเงิน คุณครูผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๕๖
3 ครูดีศรีหนองสองห้อง ประเภทลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
4 ครูดีศรีหนองสองห้อง ประเภทลูกจ้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
5 ครูดีศรีหนองสองห้อง ประเภทลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕