กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนิภาพร โคตุเคน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสำนักงานฯ/ครูคณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี/ศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-2558 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู
2555-2558 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล