กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางขนิษฐา ถ้ำหิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2532-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูดีศรีหนองสองห้อง ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2556
2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556