กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางภัทราภรณ์ ดอนสะท้าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0813690532
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
308 หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี/ภาษาไทย วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537 ร.ร.เมืองจากวิทยา อาจารย์ 1
2538 ร.ร.วัดบวรนิเวศ อาจารย์ 1
2539 ร.ร.นาโพธิ์พิทยาสรรค์ อาจารย์ 1
2542-ปัจจุบัน ร.ร.หนองสองห้องวิทยา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผูู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2553
2 ครูดีเด่น ประจำปี 2554
3 หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555