กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิทยา เดิมสันเทียะ
ตำแหน่ง : ลูกเสือฯ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
2526 ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูนครราชสีมา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
2524 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 พฤษภาคม 2528 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ครู 2 ระดับ 2
20 กุมภาพันธ์ 2530 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
15 มิถุนายน 2533 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 3
15 พฤษภาคม 2534 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2538 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2541 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2546 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 เมษายน 2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 7
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 7
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู คศ. 2 ชำนาญการ
27 มีนาคม 2551 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานที่เกิดกับนักเรียน
2 รางวัลที่ภาคภูมิใจ