กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประยุทธ บัวแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0990307609
อีเมล์ : jormyutbetta@gmail.com
ที่อยู่ :
87 หมู่ 5 บ้านเพ็กน้อย ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี/วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/เคมี
2554 ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู
2560 ปริญญาโท/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/เคมีศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2556 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครู
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล