ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ธ.ค. 59 ถึง 25 ธ.ค. 59 นักเรียน ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ
26 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสมาสต์
27 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 สอบกลางภาค 2/2559
30 ธ.ค. 59 ถึง 02 ม.ค. 60 หยุดชดเชยวันสิ้นปี
01 ม.ค. 60 วันขึ้นปีใหม่
05 ม.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
16 ม.ค. 60 วันครู
17 ม.ค. 60 ถึง 19 ม.ค. 60 แนะแนวศึกษาต่อ
30 ม.ค. 60 ถึง 03 ก.พ. 60 ติว O-NET ม.3 ม.6
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-NET ม.3
10 ก.พ. 60 ถึง 12 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
13 ก.พ. 60 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-NET ม.6
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
24 ก.พ. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 2
28 ก.พ. 60 ปัจฉิมนิเทศ มอบใบประกาศนียบัตร
01 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน
05 มี.ค. 60 สอบคัดเลือก นักเรียน ม.1, ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
10 มี.ค. 60 ประกาศผล นักเรียน ม.1, ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
10 มี.ค. 60 ส่งปพ.5 ครั้งที่ 2 พร้อม Bookmark
11 มี.ค. 60 ถึง 14 มี.ค. 60 สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2
12 มี.ค. 60 รายงานตัว นักเรียน ม.1, ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
14 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2559
14 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 (นักรียนทั่วไป)
28 มี.ค. 60 นักเรียน ม.3, ม.6 รับ ปพ.1, ปพ.2
06 เม.ย. 60 หยุดวันจักรี
08 เม.ย. 60 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4 (นักรียนทั่วไป)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 เม.ย. 60 ประกาศผล และรายงานตัว นักเรียน ม.1, ม.4 (นักรียนทั่วไป)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.1, ม.4 (นักรียนทั่วไป)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ