กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมพร จุไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0815440691

นางสุกัญญา แมงไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 085-4542391
อีเมล์ : mangthaisong2524@gmail.com

นางสาวอินทวรรณ เชื้อเจ้าทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 088-0634339
อีเมล์ : took_ta_77@hotmail.com

นางสาวเกศิณี สีหามาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรนิภา แก้ววัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0963070585
อีเมล์ : pornnipha26@nsw.ac.th