เมนูโรงเรียน
สารจากผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิตติภณ โยธาภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเบญญาภา นาวา
ครู คศ.3

นางสุวิมล เชื้อเจ้าทรัพย์
ครู คศ.3

นายสมพร จุไธสง
ครู คศ.3

นางจุฬาพร ภักดี
ครู คศ.3

นายสุริยันต์ นันทชัย
ครูงานช่าง

นางสุกัญญา แมงไธสง
ครู คศ.1

นางสาวอินทวรรณ เชื้อเจ้าทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ วงค์นรา
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์/ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน/ครูคอมพิวเตอร์

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น Nongsonghongwittaya School Khonkaen THAILAND 
เลขที่ 127 หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 โทรศัพท์. 043-491131 กลุ่มงานอำนวยการ E-mail. nongsonghong@nsw.ac.th  Webmaster : คุณครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม (admin@nsw.ac.th) คุณครูจุฬาพร ภักดี (occ.churaporn@nsw.ac.th)