กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมพร จุไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุกัญญา แมงไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : mangthaisong2524@gmail.com

นางสาวเกศิณี สีหามาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอินทวรรณ เชื้อเจ้าทรัพย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : took_ta_77@hotmail.com

นางสาวพรนิภา แก้ววัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
อีเมล์ : pornnipha26@nsw.ac.th