กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิทยา เดิมสันเทียะ
ลูกเสือฯ

นางสุวิมล เชื้อเจ้าทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายสมพร จุไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุกัญญา แมงไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอินทวรรณ เชื้อเจ้าทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4