กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิตติภณ โยธาภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเบญญาภา นาวา
ครู คศ.3

นางสุวิมล เชื้อเจ้าทรัพย์
ครู คศ.3

นายสมพร จุไธสง
ครู คศ.3

นางจุฬาพร ภักดี
ครู คศ.3

นายสุริยันต์ นันทชัย
ครูงานช่าง

นางสุกัญญา แมงไธสง
ครู คศ.1

นางสาวอินทวรรณ เชื้อเจ้าทรัพย์
ครู คศ.1

นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์/ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน/ครูคอมพิวเตอร์