กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิตติภณ โยธาภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเบญญาภา นาวา
ครู คศ.3

นางสุวิมล เชื้อเจ้าทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายสมพร จุไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางจุฬาพร ภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุริยันต์ นันทชัย
ครูงานช่าง

นางสุกัญญา แมงไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอินทวรรณ เชื้อเจ้าทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์/ครูคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน/ครูคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น /0