กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเมธ เชษฐา
ครู คศ.1

ดร.เอนก ตรีภูมิ
ครู คศ.3

นายณัฐพงษ์ สุวรรณโสภา

อิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
สอนนาฏศิลป์ไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวนงเยาว์ ทองชื่น
สอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน