กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเมธ เชษฐา
ครู คศ.1

ดร.เอนก ตรีภูมิ
ครู คศ.3

นายณัฐพงษ์ สุวรรณโสภา

อิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
สอนนาฏศิลป์ไทย

นางสาวนงเยาว์ ทองชื่น
สอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน