กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจุฬาพร ภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : occ.churaporn@nsw.ac.th

นายสุเมธ เชษฐา
ครู คศ.1

ดร.เอนก ตรีภูมิ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0817692059
อีเมล์ : anek_tree@hotmail.com

นางสาวนงเยาว์ ทองชื่น
สอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน
เบอร์โทร : 082-8483213
อีเมล์ : Nonyyao@hotmail.com

นางสาวสมปอง ศรีเตชะ
วิทยากรภายนอก

นางสาวขจรจิต มะลิโค
วิทยากรภายนอก