กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจุฬาพร ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : occ.churaporn@nsw.ac.th

ดร.เอนก ตรีภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0817692059
อีเมล์ : anek_tree@hotmail.com

นายสุเมธ เชษฐา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวนงเยาว์ รัศมีศิวโสภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 082-8483213
อีเมล์ : Nonyyao@hotmail.com

นางสาวสมปอง ศรีเตชะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวขจรจิต มะลิโค
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3