กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจุฬาพร ภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเมธ เชษฐา
ครู คศ.1

ดร.เอนก ตรีภูมิ
ครู คศ.3

นางสาวนงเยาว์ ทองชื่น
สอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน

นางสาวสมปอง ศรีเตชะ
วิทยากรภายนอก

นางสาวขจรจิต มะลิโค
วิทยากรภายนอก