กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเมธ เชษฐา
ครู คศ.1

ดร.เอนก ตรีภูมิ
ครู คศ.3

นางสาวนงเยาว์ ทองชื่น
สอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน

นางจุฬาพร ภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1