กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวภาวิณี ปักกะทานัง
แนะแนว

นายวิทยา เดิมสันเทียะ
ครู คศ.3