คณะผู้บริหาร

นายองอาจ สิมเสน รักษาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกังวาล ปัญญานิรมิตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอภิสิทธิ์ แพไธสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา