ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาย สายสีสด
ตำแหน่ง : ครูคนแรกของโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญศักดิ์ จิตผดุง วิทย์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๑
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๖
ชื่อ-นามสกุล : นายเริงระวี บุญพรหมมา
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๒
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๕
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ ทัพพันธ์ชัย
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๓
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๖
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน ภิรมย์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๔
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๙
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม หินเธาว์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๒
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ รัตนประเสริฐศรี
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๖
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓
ชื่อ-นามสกุล : นายเบญจกูล ศิริพรรณ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๗
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๐
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ สุดสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๘
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ประทุมทอง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๙
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๑๐
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๑๑
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ -๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : นายวาสนา ไชยศึก
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๑๒
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - 2562
ชื่อ-นามสกุล : ดร.มนตรี ถ้ำหิน
ตำแหน่ง : ผู้บริหารคนที่ ๑๓
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๖๒-ปัจจุบัน