กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสนั่น เชื้อเจ้าทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีคมกริช อาจชมภู
ครู คศ.3

นายกิติ แสงประพันธ์
หัวหน้างานประชาธิปไตย/ครูพละ