กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกิติ แสงประพันธ์
หัวหน้างานประชาธิปไตย/ครูพละ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีคมกริช อาจชมภู
ครู คศ.3

นางสาวปรางกมล โมฮัมเหม็ด
ครูผู้ช่วย

นายนันทวัฒน์ ภูศรีฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นายไสว มาตย์นอก
ครูอัตราจ้าง

นายชาติชาย ศรีอรห์