คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุระ เวชสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเกษม สุขวัฒน์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายธรณ์เทพ จงเทพ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต อินทรวิมลเมธา
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิธร แสวงชัย
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ สร้างนานอก
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชัย มณีทอง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ยงค์ประพัฒน์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุวัฒน์ ศิริวัจนพร
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.ประสาร ดอนสท้าน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ฉลาด เสริมปัญญา
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางรัศมี มาตย์นอก
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ถ้ำหิน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : เลขานุการ