แม่บ้าน/นักการ

นายสุริยันต์ ยอดเพชร

นายถาวร พุทหอม

นายจ่อย คำภา

นางวันนิสา ชาสำโรง

นางสังวาล์ ทาอุสาห์

นายหนูกัน ทาอุสาห์

นายสุรพงษ์ ศรีบุญเรือง

นายเกษม เลานอก

นายสันติ ขานรินทร์

นายทวี เลานอก

นางสาวภัทราภรณ์ โพธิ์ศรี