แม่บ้าน/นักการ

นายสุริยันต์ ยอดเพชร

นายถาวร พุทหอม

นางวันนิสา ชาสำโรง

นางสังวาล์ ทาอุสาห์

นายหนูกัน ทาอุสาห์

นายทวี เลานอก