แม่บ้าน/นักการ

นายสุริยันต์ ยอดเพชร
พนักงานขับรถ

นางวันนิสา ชาสำโรง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสังวาล์ ทาอุสาห์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายหนูกัน ทาอุสาห์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวี เลานอก
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวีรยุทธ แก้วนาดี
ลูกจ้างชั่วคราว

นายชำนาญ พันธ์สูง
ลูกจ้างชั่วคราว

นายชวัช มาตย์นอก
ลูกจ้างชั่วคราว

นายไพวัลย์ มาตย์นอก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย