กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิไลพร พลรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0862224938
อีเมล์ : Phonraksa401@gmail.com

นางเอมอร จุไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0897151439
อีเมล์ : amonnsw@gmail.com

นางดัชนีพร จงเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางอัมพลิกา เปรมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 081-7686055
อีเมล์ : amplika84@gmail.com

นางสาววัฒนา ลาน้ำเที่ยง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 084-0668898
อีเมล์ : wattanala@gmail.com

นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0923913977
อีเมล์ : admin@nsw.ac.th

นางเพ็ญแข คำน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 083-3343893
อีเมล์ : tai3atom@hotmail.co.th

นางสุพัตรา พลรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวดวงรัตน์ มาตย์สาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางอรอนงค์ แก้วนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เบอร์โทร : 0844288162
อีเมล์ : farsai_007@hotmail.com

นายประยุทธ บัวแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0990307609
อีเมล์ : jormyutbetta@gmail.com

นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0925583339
อีเมล์ : Sci.suttipong@nsw.ac.th

นางสาวอัมรินทร์ สุดเพาะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชัญญานุช ตุ้ยศักดิ์ดา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอโนชา อุตตะรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอัชราภรณ์ วงษ์ราชสีห์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4