กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชิตพล ปะนันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 087-8563203
อีเมล์ : Chitpol_15@hotmail.co.th

นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางดัชนีพร จงเทพ
ครู คศ.3

นางเอมอร จุไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0897151439
อีเมล์ : amonnsw@gmail.com

นางอัมพลิกา เปรมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 081-7686055
อีเมล์ : amplika84@gmail.com

นางสาววัฒนา ลาน้ำเที่ยง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 084-0668898
อีเมล์ : wattanala@gmail.com

นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ครูคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0923913977
อีเมล์ : admin@nsw.ac.th

นางสาววิไลพร กะลาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0862224938
อีเมล์ : Phonraksa401@gmail.com

นางสาวดวงรัตน์ มาตย์สาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางเพ็ญแข คำน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 083-3343893
อีเมล์ : tai3atom@hotmail.co.th

นายประยุทธ บัวแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0990307609
อีเมล์ : jormyutbetta@gmail.com

นางอรอนงค์ แก้วนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0844288162
อีเมล์ : farsai_007@hotmail.com

นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0925583339
อีเมล์ : Sci.suttipong@nsw.ac.th

นางสาวประภัสสร วิหาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0610697199
อีเมล์ : Praphatsorn@nsw.ac.th

นายอณุศาสตร์ มูขสาร
ครูอัตราจ้าง