กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิไลพร กะลาม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0862224938
อีเมล์ : Phonraksa401@gmail.com

นางเอมอร จุไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0897151439
อีเมล์ : amonnsw@gmail.com

นางดัชนีพร จงเทพ
ครู คศ.3

นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัมพลิกา เปรมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 081-7686055
อีเมล์ : amplika84@gmail.com

นางสาววัฒนา ลาน้ำเที่ยง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 084-0668898
อีเมล์ : wattanala@gmail.com

นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0923913977
อีเมล์ : admin@nsw.ac.th

นางเพ็ญแข คำน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 083-3343893
อีเมล์ : tai3atom@hotmail.co.th

นางสาวดวงรัตน์ มาตย์สาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุพัตรา พลรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0925583339
อีเมล์ : Sci.suttipong@nsw.ac.th

นางอรอนงค์ แก้วนอก
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0844288162
อีเมล์ : farsai_007@hotmail.com

นายประยุทธ บัวแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0990307609
อีเมล์ : jormyutbetta@gmail.com

นางสาวชัญญานุช ตุ้ยศักดิ์ดา