เมนูโรงเรียน
สารจากผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดัชนีพร จงเทพ
ครู คศ.3

นางเอมอร จุไธสง
ครู คศ.3

นายชิตพล ปะนันตา
ครู คศ.3

นางอัมพลิกา เปรมศรี
ครู คศ.3

นางสาววัฒนา ลาน้ำเที่ยง
ครู คศ.3

นางสาววิไลพร กะลาม
ครู คศ.1

นางสาวดวงรัตน์ มาตย์สาลี
ครู คศ.1

นางเพ็ญแข คำน้อย
ครู คศ.1

นายประยุทธ บัวแสง
ครู คศ.1

นายพัฒนพงษฺ์ พันแน่น
ครู คศ.1

นางอรอนงค์ แก้วนอก
ครู คศ.1

นายเสริมพล แสบงบาล
ครู คศ.1

นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน
ครู คศ.1

นางสาวเนตรนภา ตุ้ยศักดิ์ดา
ครูอัตราจ้าง(เคมี)

นางสาวจันญวรรย์ เดิมสันเทียะ
ครูอัตตราจ้าง(ชีววิทยา)

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น Nongsonghongwittaya School Khonkaen THAILAND 
เลขที่ 127 หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 โทรศัพท์. 043-491131 กลุ่มงานอำนวยการ E-mail. nongsonghong@nsw.ac.th  Webmaster : คุณครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม (admin@nsw.ac.th) คุณครูจุฬาพร ภักดี (occ.churaporn@nsw.ac.th)