กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดัชนีพร จงเทพ
ครู คศ.3

นางเอมอร จุไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายชิตพล ปะนันตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางอัมพลิกา เปรมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววัฒนา ลาน้ำเที่ยง
ครู คศ.3

นางสาววิไลพร กะลาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวดวงรัตน์ มาตย์สาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางเพ็ญแข คำน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายประยุทธ บัวแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายพัฒนพงษฺ์ พันแน่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางอรอนงค์ แก้วนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายเสริมพล แสบงบาล
ครู คศ.1

นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวเนตรนภา ตุ้ยศักดิ์ดา
ครูอัตราจ้าง(เคมี)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวจันญวรรย์ เดิมสันเทียะ
ครูอัตตราจ้าง(ชีววิทยา)