กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชิตพล ปะนันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางดัชนีพร จงเทพ
ครู คศ.3

นางเอมอร จุไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอัมพลิกา เปรมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววัฒนา ลาน้ำเที่ยง
ครู คศ.3

นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ครูคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววิไลพร กะลาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวดวงรัตน์ มาตย์สาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางเพ็ญแข คำน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายประยุทธ บัวแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางอรอนงค์ แก้วนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวประภัสสร วิหาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายอณุศาสตร์ มูขสาร
ครูอัตราจ้าง