กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดัชนีพร จงเทพ
ครู คศ.3

นางเอมอร จุไธสง
ครู คศ.3

นายชิตพล ปะนันตา
ครู คศ.3

นางอัมพลิกา เปรมศรี
ครู คศ.3

นางสาววัฒนา ลาน้ำเที่ยง
ครู คศ.3

นางสาววิไลพร กะลาม
ครู คศ.1

นางสาวดวงรัตน์ มาตย์สาลี
ครู คศ.1

นางเพ็ญแข คำน้อย
ครู คศ.1

นายประยุทธ บัวแสง
ครู คศ.1

นายพัฒนพงษฺ์ พันแน่น
ครู คศ.1

นางอรอนงค์ แก้วนอก
ครู คศ.1

นายเสริมพล แสบงบาล
ครู คศ.1

นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน
ครู คศ.1

นางสาวเนตรนภา ตุ้ยศักดิ์ดา
ครูอัตราจ้าง(เคมี)

นางสาวจันญวรรย์ เดิมสันเทียะ
ครูอัตตราจ้าง(ชีววิทยา)