งานแผนงาน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
คลิกดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/1uDTY2I8DKGiHVQdwDeDFyCGWoHYFfBXF?usp=sharing
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1VBul5xsE93Vi3VtnuY5lihxezyeIBQ4n?usp=sharing
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
คลิก https://drive.google.com/drive/folders/19CcsFf1gkc4vs7zf2HuvVCpohEOCOAc9?usp=sharing
แบบฟร์อมกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.17 KB
แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ-กิจกรรมปรับ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.69 KB
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.48 KB