งานแผนงาน
แผนปฏิบัติการ ปี 2563
คลิกดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/1uDTY2I8DKGiHVQdwDeDFyCGWoHYFfBXF?usp=sharing
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.48 KB
แบบฟร์อมกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.17 KB
แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ-กิจกรรมปรับ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.69 KB