กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประภัสสร ปะทะวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0842148166
อีเมล์ : prapasson74@gmail.com

นายสุทธิเชษฐ์ ไชยวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0911304731
อีเมล์ : kurtakkatan@hotmail.co.th

นางสุภา วัฒนวาทิตกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0942862056

นายอานนท์ แสนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวสุภาพร สิทธิมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวิทูลย์ ไชยเสนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางวารุณี แสบงบาล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางจิราภรณ์ ไชยราช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายชินกร ดรวิสัย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาววรรณกร ปานะโปย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายรัชนาท แท่นนอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2