กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุทธิเชษฐ์ ไชยวิเศษ
ครู คศ.3

นางประภัสสร ปะทะวัง
ครูคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางนิภาพร โคตุเคน
เจ้าหน้าที่งานสำนักงานฯ/ครูคณิตศาสตร์

นางสุภา วัฒนวาทิตกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายวิทูลย์ ไชยเสนา
ครู คศ.2

นางจิราภรณ์ ไชยราช
ครู คศ.1

นายชินกร ดรวิสัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3