กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประภัสสร ปะทะวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0842148166
อีเมล์ : prapasson74@gmail.com

นายสุทธิเชษฐ์ ไชยวิเศษ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0911304731
อีเมล์ : kurtakkatan@hotmail.co.th

นางสุภา วัฒนวาทิตกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0942862056

นายวิทูลย์ ไชยเสนา
ครู คศ.2

นางจิราภรณ์ ไชยราช
ครู คศ.1

นายชินกร ดรวิสัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายอานนท์ แสนแก้ว
ครู คศ.3

นายรัชนาท แท่นนอก
ครูอัตราจ้าง

นางวารุณี แสบงบาล
ครู คศ.2

นางสาววรรณกร ปานะโปย
ครู คศ.1