กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัทญาภรณ์ คำพิชิต
ครู คศ.3

นางกอแก้ว ปะนันตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสโรชา เภาพาน
ครู คศ.3

นางสาวศศิประภา โพธิรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววรลักษณ์ กะลาม
ครู คศ.1

นางสาวสิริยากร จันดา
วิทยากรภายนอก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธิดารัตน์ กองศรี
วิทยากรภายนอก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวบุษกร ข้อสว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวมณฑิรา จุมพล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวหทัยทิพย์ บ่อทอง
ครูผู้ช่วย