เมนูโรงเรียน
สารจากผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัทญาภรณ์ คำพิชิต
ครู คศ.3

นายทนงศักดิ์ ศิลป์ประกอบ
ครู คศ.2

นางกอแก้ว ปะนันตา
ครู คศ.3

นางสโรชา เภาพาน
ครู คศ.3

นางสาวศศิประภา โพธิรัตน์
ครู คศ.1

นางสาววรลักษณ์ กะลาม
ครู คศ.1

Mr.Bien Doan The
ครูต่างชาติ

Miss Nyincho Vivian Viga_ah
ครูจ้างชาวต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ)

Mr.Clemens Margull
นักศึกษาแลกเปลี่ยน (AFS)

Miss. Wang Lantian

Mr. Munaya Colin Gadinga

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น Nongsonghongwittaya School Khonkaen THAILAND 
เลขที่ 127 หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 โทรศัพท์. 043-491131 กลุ่มงานอำนวยการ E-mail. nongsonghong@nsw.ac.th  Webmaster : คุณครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม (admin@nsw.ac.th) คุณครูจุฬาพร ภักดี (occ.churaporn@nsw.ac.th)