กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัทญาภรณ์ คำพิชิต
ครู คศ.3

นายทนงศักดิ์ ศิลป์ประกอบ
ครู คศ.2

นางกอแก้ว ปะนันตา
ครู คศ.3

นางสโรชา เภาพาน
ครู คศ.3

นางสาวศศิประภา โพธิรัตน์
ครู คศ.1

นางสาววรลักษณ์ กะลาม
ครู คศ.1

Mr.Bien Doan The
ครูต่างชาติ

Miss Nyincho Vivian Viga_ah
ครูจ้างชาวต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ)

Mr.Clemens Margull
นักศึกษาแลกเปลี่ยน (AFS)

Miss. Wang Lantian

Mr. Munaya Colin Gadinga