กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 086-2298496
อีเมล์ : OSuwunnahong@gmail.com

นางรัทญาภรณ์ คำพิชิต
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862249631
อีเมล์ : eng.rattayaporn.nsw.ac.th

นางกอแก้ว ปะนันตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสโรชา เภาพาน
ครู คศ.3

นางสาวศศิประภา โพธิรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0850055457
อีเมล์ : sasimuy@hotmail.com

นางสาววรลักษณ์ กะลาม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 095-664-9784
อีเมล์ : kh.woraluk@gmail.com

นางสาวสิริยากร จันดา
วิทยากรภายนอก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0945163110
อีเมล์ : oavc80@gmail.com

นางสาวธิดารัตน์ กองศรี
วิทยากรภายนอก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0895111936
อีเมล์ : baitoeyptwmk@gmail.com

นางสาวบุษกร ข้อสว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0935269742
อีเมล์ : butsakorn.kho@gmail.com

นางสาวมณฑิรา จุมพล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวหทัยทิพย์ บ่อทอง
ครูผู้ช่วย