กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัทญาภรณ์ คำพิชิต
ครู คศ.3

นายทนงศักดิ์ ศิลป์ประกอบ
ครู คศ.2

นางกอแก้ว ปะนันตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสโรชา เภาพาน
ครู คศ.3

นางสาวศศิประภา โพธิรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววรลักษณ์ กะลาม
ครู คศ.1