วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

ปัญฺญา ว ธเนน เสยฺโย” “ปัญญาแล ประเสริฐกว่าทรัพย์

หรือตรงกับภาษาอีสานว่ามีเงินเต็มพาบ่อท่อมีผญาเต็มพุง

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

    “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สืบสานความเป็นไทย ร่วมใจน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ความเป็นพลโลก”