วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

ปัญฺญา ว ธเนน เสยฺโย” “ปัญญาแล ประเสริฐกว่าทรัพย์

หรือตรงกับภาษาอีสานว่ามีเงินเต็มพาบ่อท่อมีผญาเต็มพุง


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

      “เรียนดี  มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                 เทียบเคียงมาตรฐานสากล